Mobilitet

Mobilitet

I 2017 skiftet vi navn til Møller Mobility Group. Det er ikke tilfeldig. Navnestrategien bak Møller Mobility Group er forankret i strategien om at vi i fremtiden må være en offensiv tjenesteleverandør av smarte mobilitetsløsninger så vel som av fysiske produkter.

Samfunns­engasjement

Mobilitet er på kort tid blitt en del av Volkswagen AGs og vår egen strategi og vi skal ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter. I Møller Mobility Group forbereder vi oss på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030. En viktig driver bak dette er klimamålene. Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned våre klimagassutslipp. Enkelt sagt må vi bruke det vi har mye smartere enn vi gjør i dag. Derfor er nye og energieffektive mobilitetsløsninger også en del av vårt samfunnsoppdrag.

Gjøre ting på egen hånd og sammen med andre

Transportbehovet vil øke betydelig mot 2030 og alt tyder på at bilrelatert transport fortsatt vil være betydelig. Det er imidlertid stor grad av usikkerhet knyttet til framtidens eierskapsmodell og vi har etablert MobilityLab for å få innsikt og bygge kunnskap innen smart og urban mobilitet, være posisjonert for å identifisere og agere på kommersielle muligheter og øke kredibilitet og fotavtrykk innen mobilitet.

Se våre MOBILITY-filmer på YouTube

Bildeling

Vi har også lansert bildelingstjenesten Hyre, en tjeneste som gjennom en digital nøkkel tilrettelegger for at kundene enkelt kan dele bilen med andre når de ikke bruker den selv. Bildelingstjenesten representerer den første av flere satsninger som vil komme fra
Møller Mobility Group de kommende årene.

2030

I Møller Mobility Group forbereder vi oss på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030.

2017/2018

Vi lanserte bildelingstjenesten Hyre og tok initiativ til å etablere MobilityLab. Mobilitetsløsninger ble en strategisk satsing for oss. I 2018 investerte vi i selskapet Urban Infrastructure Partner (UIP).

Med fabrikken i ryggen

Volkswagen Group er verdens største bilprodusent. Konsernet har satt en ny strategi «Together 2025», hvor halvparten av virksomheten skal være slik vi kjenner den i dag, mens den andre halvdelen skal satse på nye områder. Volkswagen-konsernet sier selv at dette innleder den største endringsprosessen i selskapets historie, med oppmerksomheten rettet mot å endre kjernevirksomheten og realisere potensialet i nye inntektsstrømmer. Volkswagen-konsernet har også etablert selskapet MOIA som skal utvikle mobilitetstjenester.

Urbanisering og miljøbevissthet gjør at våre transportbehov endres. Mobilitetsløsninger er derfor en strategisk satsing for oss. Når bildeling og andre delingstjenester blir et vanlig tilbud er det naturlig at vi vil være en ledende leverandør også til disse tjenestene.

Møller Mobility Group Årsrapport 2018
Møller Mobility Group skal ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter.
Konsernledelsen