014 Kil 9307

Medmennesker

Vi vil være ledende innenfor mangfold, skape en inkluderende arbeidsplass, utvikle medarbeiderne og gi dem muligheter.

Fra filantropi til prosjekter tett på virksomheten

Vi mener den aller beste måten å ta vare på medmenneskene våre er å gi dem arbeid i våre virksomheter. Ungdom rekruttert gjennom NAV får arbeidstrening og faglig opplæring før de får fast arbeid i våre virksomheter og eksterne selskaper.

Møller Medvind – vår første store, egne, satsing

Møller Medvind ble etablert våren 2017 og i april 2018 åpnet dørene på Alnabru . Vi skal lykkes med dette arbeidet, fordi det å skape arbeidsplasser og håndtere biler, er en del av vår kjernevirksomhet. Samtidig kan vi bidra overfor en av de aller største samfunnsutfordringene: unge mennesker under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Møller Medvind skal skape faste, lønnsomme arbeidsplasser for denne målgruppen. Det kreves imidlertid betydelig mer oppfølging enn i en ordinær bedriftsmodell, og for å lykkes forutsetter det en arbeidsgiver som er villig til å se hele mennesket. Verdien av denne investeringen skaper sterkere bånd i hele virksomheten, lojale medarbeidere og et fantastisk arbeidsmiljø. Det ser vi allerede!!

Ved utgangen av 2018 var det 19 ungdommer i Møller Medvind fordelt på nybilklargjøring på Bekkelaget, Møller Logistikk Skedsmo, og kosmetisk klargjøring av brukte biler på Alnabru. Siden oppstart i april har allerede mange fått fast jobb.

Møller Medvind på Alnabru skal fortsette å bygge kapasitet og kompetanse for klargjøring av brukte biler i Oslo, og potensielt vil det bety klargjøring av opp mot 6000 biler i året. Det betyr enda flere ungdommer i jobb i 2019. Møller Medvind skal også utvikle et kompetansebevis for klargjøring av brukte biler til de som ønsker å ta «lærekandidatprogram». I tillegg vil våre nye medarbeidere trenes for å mestre også andre fagområder knyttet til klargjøring av biler. På den måten vil vi skape attraktive medarbeidere som også vil kunne ansettes andre steder i virksomheten vår eller hos andre selskaper.

Med det utgangspunkt at vi har arbeidsplassene og NAV har medarbeiderne, inngikk Møller Medvind og NAV Oslo en helt ny samarbeidsform om kvalifisering og formidling av unge arbeidssøkere høsten 2017. Samarbeidsavtalen har som målsetting også å kunne være et rammeverk for et mer bærekraftig og målrettet samarbeid mellom NAV og næringslivet – lokalt og i hele Norge. Tilsvarende avtale ble inngått med NAV Akershus i februar 2018 for kandidater til Møller Logistikk på Skedsmo.

Med Møller Medvind tar Møller-familien nye skritt på veien mot vår ambisjon om å være et selskap som gir mennesker nye muligheter til å bevege seg fritt. Ikke bare når de fysisk skal transporteres, men også når de skal bevege seg framover i eget liv.

2018 Dørene åpnet på Alnabru i april

Med Møller Medvind ønsker vi å bidra til å løse en av de aller største samfunnsutfordringene vi står overfor: Unge mennesker under 30 år som står utenfor arbeidslivet.

19 nye medarbeidere

Ambisjonen er å ansette et betydelig antall medarbeidere i Møller Medvind i løpet av 2019.

Ansvar

Vi er opptatt av at medmennesker skal få en ny start og lykkes hos oss. Vi har frem til nå samarbeidet med store organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og SOS-Barnebyer og i tillegg opprettet egne fond i Baltikum og Sverige. Møller Baltic Foundation ble stiftet for å støtte prosjekter og tiltak som fanger opp mennesker som lever under vanskelige forhold, mens vi i Sverige har opprettet et Barne- og Ungdomsfond. Vi startet også et MENTOR-prosjekt med Røde Kors, har gitt fri til medarbeidere som vil være ledere i Ferie for Alle, og kjøpt over 20 000 glassengler fra Lønn som Fortjent i Kirkens Bymisjon. Vi har kjøpt bilbøker til kunder og til barn i Ferie for Alle – i tillegg til mange andre initiativ. Dette har vært hovedinnholdet i praktiseringen av vårt samfunnsansvar de siste ti årene.

Mer enn bare lønnsomhet

Målet har hele tiden vært å samarbeide om gode formål og engasjere medarbeiderne. Vi mener at Møller Mobility Group og andre bedrifter har et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning, slik vi har formulert det tidligere. For Møller Mobility Group er samfunnsansvar – eller å påta seg et samfunnsoppdrag - å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling, forankret i våre grunnverdier åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Grunnverdiene vil fortsatt danne basisen i vårt samfunnsoppdrag.

Internasjonale standarder

Møller Mobility Group rapporterer i henhold til GRI-standarden (Global Reporting Initiative) for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. GRI-retningslinjene inneholder prinsipper og indikatorer som organisasjoner kan bruke for å måle og rapportere økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.

FN Global Compact

Møller Mobility Group har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact og vi støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal Møller Mobility Groups virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon. Virksomhetens vekst de siste årene, også ut over Norges grenser, tilsvarer et ytterligere fokus rundt vårt anti-korrupsjonsarbeid.

Vi ønsker å lage felles prosjekter og arenaer hvor vi jobber tett sammen med våre medarbeidere.
Eier i Møller Mobility Group, Harald Møller.