- Mot mer bærekraftig virksomhet

MøllerGruppen sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2015. FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder og miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

Bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Derfor har MøllerGruppen og andre bedrifter et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning. For MøllerGruppen er samfunnsansvar å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling.

- Vi har gjort samfunnsansvar til en integrert del av MøllerGruppens virksomhet, tuftet på våre grunnverdier Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal MøllerGruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon, sier Paul Hegna, direktør Konsernkommunikasjon og Samfunnsansvar.

I MøllerGruppen har vi også våre forretningsetiske retningslinjer/Code of Conduct; sammen med verdiene våre danner alt dette et rammeverk for hvordan MøllerGruppen ønsker å opptre overfor kunder, samfunnet og hverandre.

- Alle våre medarbeidere skal ha et likt grunnlag for å kunne gjøre trygge og riktige valg, sier han.

Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8600 bedrifter fra 163 land. Global Compact har to hovedmålsettinger:

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Bilvirksomheten i MøllerGruppen har vokst kraftig de siste årene fra i overkant av 2000 medarbeidere i 2003 til over 4100 ved utgangen av 2015. 

- Vi har hatt store forbedringer på flere områder som bidrar til en bedre hverdag for våre medarbeidere, medmennesker og miljøet, sier Paul.

Konsernet har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som en del av årsrapporten. I 2011 benyttet MøllerGruppen for første gang Global Reporting Initiatives (GRI) format for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. Dette ble videreført i 2012. Som i 2013 og 2014 har vi for 2015 valgt å presentere dette arbeidet i en egen Samfunnsansvarsrapport

Medarbeidere

MøllerGruppen arbeider kontinuerlig og systematisk med arbeidsmiljøet og med å følge opp hvordan medarbeidere trives, hvordan de får utnyttet sin kompetanse og blir fulgt opp. Dette måles gjennom en årlig medarbeiderundersøkelse.

Det ble ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i 2015. Etter tre år med samme undersøkelse og gjennomgående svært gode resultater, besluttet Konsernledelsen, etter anbefaling fra HR, å ta en kort pause og starte arbeidet med en ny medarbeiderundersøkelse som skal komme i 2016.

Ved utgangen av 2015 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4 107 – en økning på 181 i løpet av året. Sverige hadde 652 medarbeidere, de tre landene i Baltikum til sammen 649 og i Norge er det 2 806 medarbeidere.

Det er et kulturelt mangfold i konsernet dels gjennom eierskap i Estland, Latvia, Litauen og Sverige, men også ved at mange nasjonaliteter er representert innen forhandlernettet i Norge. Det har ikke vært nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak for å hindre diskriminering og forskjellsbehandling i vårt selskap.

VERDIER OG KULTUR
MøllerGruppens grunnverdier er sentrale i konsernets bedriftskultur og viktige veiledere for både ledere og medarbeidere i hvordan man skal behandle hverandre og kundene. Den etikken som grunnverdiene har vært tuftet på har vært plattformen for vår vekst, utvikling og arbeid helt siden selskapet ble grunnlagt. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og vi arbeider for at det skal være like relevant i Sverige, Estland, Litauen og Latvia som i Norge. 

Det handler om å leve opp til grunnlegger Harald A. Møllers evig aktuelle motto: «Det gjelder å holde sin sti ren». Like viktig som å holde sin sti ren er det også å legge til rette for at det skal være morsomt, engasjerende og krevende å arbeide i MøllerGruppen. Verdigrunnlaget bidrar til gode holdninger og handlinger som gir positive opplevelser for både kolleger og kunder. 

Det har i nyere tid vært jobbet med å forankre grunnverdiene i organisasjonen gjennom grunnverdifilmer vist på ledersamlinger og for nyansatte, gjennom omtale i alle lederutviklings- og talentprogrammer, og ikke minst gjennom synliggjøring av grunnverdiene på våre blå grunnverdiplakater som finnes overalt i selskapet.   Helt siden Harald A. Møller etablerte selskapet i 1936 har vårt verdigrunnlag vært en bærebjelke i selskapet. Etter alle disse årene er verdiene fortsatt like aktuelle og viktige for oss. 


CODE OF CONDUCT
I en verden med stadig hyppigere endring av risikobildet, ser vi behovet for økt oppmerksomhet rundt Compliance – etterlevelse av lover, regler og etiske retningslinjer. MøllerGruppen har derfor utarbeidet en egen Code of Conduct som tydeliggjør dette og iverksatt interne prosesser for å spre budskapet. Vi har også etablert tydelige rutiner rundt Varsling. Dersom medarbeidere har mistanke om eller er vitne til kritikkverdige forhold, er det viktig at de sier fra om dette. Vi har dessuten valgt internrevisjonsselskap. Gjennom årlige revisjoner vil vi kontrollere at prosedyrer følges og avdekke eventuelle avvik.


Les mer i MøllerGruppens Samfunnsrapport 2015

Medmenneske

De fire verdiene Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtenksom og Tydelig har helt siden selskapet ble grunnlagt vært plattformen for vårt arbeid, utvikling og vekst.

Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere og er like relevant i Sverige, Estland, Litauen og Latvia som i Norge.  Verdien Omtenksom har en spesiell plass og handler for oss om å bry seg om medarbeidere, medmennesker, kunder og miljø - være raus, romslig og inkluderende.

FN Global Compact
MøllerGruppen har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact og vi støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal MøllerGruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon. Virksomhetens vekst de siste årene, også ut over Norges grenser, tilsvarer et ytterligere fokus rundt vårt anti-korrupsjonsarbeid. Dette arbeidet er igangsatt og vil bli videreført i 2016.

Samarbeidspartnere
Som en del av vårt samfunnsansvar har vi valgt å støtte organisasjoner og initiativ som bidrar til et rausere og bedre samfunn. Kirkens Bymisjons prosjekt Lønn som fortjent, SOS-barnebyers arbeid i Baltikum, Røde Kors siNE initiativ Ferie for alle og MENTOR, og Christian Radich, er samarbeidspartnere vi er stolte av.

”Lønn som fortjent” i regi av Kirkens Bymisjon gir rusavhengige en jobb å gå til og lønnen utbetales kontant samme dag. En egen gruppe lager glassengler. MøllerGruppen har støttet dette prosjektet siden 2007 gjennom kjøp av 5 000 glassengler og partene utvidet i 2013 sin eksisterende avtale. Den nye avtalen omfatter kjøp av inntil 10.000 hengende glassengler per år. Glassenglene skal benyttes som gaver til nybilkjøpere over hele landet. Vi håper at vi gjennom dette arbeidet kan bidra til å gjøre glassenglene enda mer kjent og skape flere arbeidsplasser. Det ble i 2015 delt ut opp mot 6000 glassengler.

MøllerGruppen er hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Avtalen bidrar til SOS-barnebyers arbeid for sårbare barn i de tre baltiske landene. Bidragene fra MøllerGruppen går til to hovedformål: Halvparten av midlene skal gå til barn som bor i barnebyer enten fordi de er foreldreløse eller fordi foreldrene ikke er i stand til å ivareta omsorgen for dem, mens resten skal brukes forebyggende til å hjelpe familier i sitt nærmiljø med bolig og ulike tiltak som skal forhindre at familier går i oppløsning. Våre medarbeidere bidrar med frivillig innsats på utvalgte prosjekter. Møller Auto Baltic har også lagt til rette for at ungdom fra SOS-barnebyer kan få sommerjobb og yrkesrettet utdanning.

MøllerGruppen Baltic Foundation
MøllerGruppen Baltic Foundation ble opprettet i 2014 og ønsker å rette søkelyset mot barn og ungdom ved å støtte prosjekter og tiltak som har til hensikt å fange opp mennesker som av ulike årsaker lever under vanskelige forhold i Estland, Latvia og Litauen.

Fondet har til hensikt å bidra til å bedre den humanitære situasjonen, skape en tryggere hverdag, samt bidra til økt læring for barn og ungdom. Fondet støtter årlig minimum tre prosjekter som hver kan motta økonomisk støtte på inntil 15.000 Euro. Bakgrunnen for opprettelsen av MøllerGruppen Baltic Foundation er MøllerGruppens engasjement som hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer i Baltikum.

– Samarbeidet med SOS-barnebyer er et bra prosjekt som omfatter hele Baltikum. Nå ønsker vi å nå de som ivaretar de mer lokale, nasjonale initiativ og prosjekter, sier Paul Hegna, direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

”Ferie For Alle” gir barn og foreldre fra familier med svak økonomi muligheten til én ukes ferie i skolens ferier på et av Røde Kors’ opplevelsessentre. Konsernet har støttet dette prosjektet økonomisk siden 2007 og 66 medarbeidere har deltatt som frivillige på 62 ferieopphold. Dette har bidratt til at mer enn 9 000 barn og foreldre har fått en ukes ferie.

MENTOR er et pilotprosjekt for ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker en inspirator,en veileder – eller en som kan lytte til deres egne ønsker, interesser og behov. MøllerGruppen bidrar med økonomisk støtte og med mentorer, medlemmer i en referansegruppe/styringsgruppe og bidro i oppstarten også med medlemmer i en ressursgruppe/prosjektgruppe som utviklet prosjektet – alle frivillige fra egen organisasjon.

Pilotprosjektet har sin base rundt Røde Kors' byomfattende ressurssenter i Oslo, Café Condio. Ungdommene blir koblet til en frivillig, voksen mentor, og de møtes én gang i uken i minimum ett år.

Se filmen: https://lnkd.in/eDdQdgC

Helt siden 2000 har MøllerGruppen også bidratt til å bevare norsk maritim kulturarv gjennom bruk og økonomisk støtte til fullriggeren Christian Radich. Gjennom avtalen får medarbeiderne anledning til å delta på flere av seilasene til Christian Radich og skipet er også en viktig del av medarbeidernes 17. mai feiring i Oslo. Hvert år er mellom 500 og 600 medarbeidere om bord på nasjonaldagen. En ny tre års avtale ble tegnet i mars 2014.

Les MøllerGruppens Samfunnsrapport 2015

Miljø

Vår klare ambisjon er å bli oppfattet som ledende på miljø i bilbransjen. Vi skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg.

Både internt i organisasjonen og eksternt har MøllerGruppen gjennom flere år hatt fokus på miljø, gjennom våre produktstrategier, sertifiseringsordninger, opplæring og i samtaler med samfunns-aktører, kunder, samarbeidspartnere og fabrikker.

Vi samarbeider med miljøstiftelsen Zero og våre forhandlere i Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at alle Miljøfyrtårn-sertifiserte Møller Bil forhandlere, inkludert bilverkstedet og skadesentrene, må levere en årlig miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn. En gang i året arrangeres det en miljødag i Møller Bil for alle Møller Bil forhandlerne som må fornye sitt Miljøfyrtårn-sertifikat inneværende år. 

Vår virksomhet skal ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Harald A. Møller AS, som er Norges største bilimportør, er sertifisert etter ISO 14001. Sammen med Volkswagen-konsernet søker vi å utvikle innovative og bærekraftige løsninger som gir gevinster for alle. 

Sterk vekst i antallet ladbare biler
Norge er det landet i verden hvor det selges flest grønne biler, målt i andel av bilparken. Hver fjerde solgte bil er nå en lav- eller nullutslippsbil, og denne utviklingen vil forsterkes frem mot 2020. I følge Transportøkonomisk Institutt sparer 50 000 elbiler klimaet for utslipp tilsvarende ca. 150 00 tonn CO2 i året. MøllerGruppen er den klart den ledende bilorganisasjonene på ladbare biler og jobber aktivt for å etablere en mer miljøvennlig bilpark i Norge. Det er derfor gledelig å notere at CO2-utslippene fra våre merker er betydelig redusert de siste 10 årene. I 2006 var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra Volkswagen på 170 gram per kilometer. I 2015 hadde det falt helt ned til 67 gram. En kraftig reduksjon der den etter hvert høye andelen av elbiler spiller inn.


Det er også en ambisjon om å redusere det totale CO2-utslippet i MøllerGruppen ved at medarbeidere i større grad tar i bruk elektroniske verktøy som erstatter flyreiser. Vi jobber også aktivt med å redusere forbruket av drivstoff for våre firmabiler.

Arbeidet med å senke energibruken i våre bygg går også fremover og aktiv energioppfølging er installert for alle bygg i Norge og Baltikum (ca 70 bygg), mens det i Sverige i 2015 ble installert energioppfølging i totalt 17 bygg. Møller Eiendom har også definert et energispareprosjekt for våre Møller Bil forhandlerne i Norge der målsettingen er på 6 GWH sparing i løpet av de tre årene 2014, 2015 og 2016. Sparemålet for prosjektet er senere justert ned til ca 5,2 GWh. Møller Eiendom har i tillegg til dette (ENOVA-) prosjektet et mer utvidet prosjekt gående med en lengre tidshorisont enn ut 2017. Energiforbruket skal ned. 

Les mer i MøllerGruppens Samfunnsrapport 2015

Kvalitet og Beredskap

SERTIFISERING OG KVALITET Tillit fra kundene er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes. MøllerGruppen tar derfor sitt kvalitetsarbeid på det største alvor. En forutsetning for å lykkes med kvalitetsarbeidet er at virksomheten jobber systematisk, involverer medarbeiderne og har fokus på brukeren av produktet eller tjenesten.

Importøren Harald A. Møller AS ble første gang sertifisert i henhold til ISO 9001:ff i 2004.  ISO 9001 er basert på prinsippet om Kontinuerlig Forbedring og har et overordnet mål om å møte kundens forventinger. Siden den gangen har selskapet gjennomgått årlige revisjoner på denne standarden og har hvert eneste år kunnet vise til forbedringer. Harald A. Møller AS er i dag ansett for å være blant de aller beste på dette området innenfor vår bransje.

I 2011 ble selskapet også sertifisert i henhold til ISO 14001:ff som omhandler miljø, men er basert på de samme prinsipper.

Beredskapshåndtering
MøllerGruppen har utarbeidet en beredskapsplan for å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser på en god måte. I tillegg er det utviklet et program for beredskapsøvelser. Hvert år får flere av ledergruppene i selskapene opplæring i dette programmet i form av krise- og beredskapshåndtering.