Driftsinntekter

20 601

NOK millioner

Resultat før skatt

671

NOK millioner

Egenkapital

2 324

NOK millioner

Egenkapitalprosent

42,2 %

Høydepunkter 2014

 • Ny omsetningsrekord – første gang over 20 milliarder kroner
 • Svært gode økonomiske resultater
 • Gode markedsprestasjoner 
                 - Volkswagen klart størst i Norge, Latvia og Litauen 
                 - Ledende på ladbare biler i Norge
                 - Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge – best i Europa
                 - Bra Audi- og Skoda-prestasjoner i et elbil «dominert» marked
 • Fortsatt meget gode kundetilfredshetsmålinger
 • Bra verkstedsomsetning
                  - Nesten 1 milliard i dele/tilbehørsomsetning Harald A. Møller
                  - Vekst i samtlige fem land
 • Fortsatt vekst for Volkswagen Møller Bilfinans
                  - Forvaltningskapital på 10,7 milliarder mot 9,5 milliarder i 2013

Nøkkeltall

Her er nøkkeltallene for MøllerGruppen.

Beløp i millioner kroner   2014 2013 2012
Driftsinntekter        
Driftsinntekter   20 601 18 842 18 726
Resultat         
Driftsresultat   606 636 747
EBITDA  1 934 848 971
Resultat før skatt   671 701 795
Årsoverskudd   511 511 575
Kapital        
Egenkapital pr. 31.12.   2 324 2 373 2 190
Totalkapital pr. 31.12.   5 507 5 346 5 038
Egenkapitalprosent   42,2 44,4 43,5
Rentabilitet        
Egenkapitalens rentabilitet i prosent 2 21,8 22,4 26,3
Totalkapitalens rentabilitet  i prosent 3 12,4 16,9 16,9
Antall medarbeidere        
Antall medarbeidere   3 926 3 771 3 664
Totale lønns- og  personalkostnader   2 310 1 998 1 882
         
1) Inklusiv resultat i TS        
2) Egenkapitalens rentabilitet: Årsoverskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.    
3) Totalkapitalens rentabilitet: Resultat før skatter pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.  

Fra konsernsjefen

2014 var vårt beste år noensinne dersom vi måler bare etter kundetilfredshet, og nivået er blitt høyt. Det var vårt nest beste år økonomisk.

Året var også svært godt målt etter markedsprestasjoner i så godt som alle enheter og for alle merker. Våre fire utenlandske markeder hadde god eller veldig god fremgang, og med bilfinansiering kunne vi notere både sterk vekst og et rekordresultat. I Norge satte vi en sterk rekord med 50 007 kontrakter på solgte nye biler. I sum er det liten tvil om at organisasjonen har levert det beste året noensinne selv om det ikke var rekorder på alle parametere. Gode markedsforhold har bidratt til dette, men det er innsatsen på alle plan som har vært avgjørende for at vi har klart å ta ut potensialet vårt.

Bilbransjen er på vei inn i en tid med store endringer som er drevet frem av teknologi og rammebetingelser. De neste årene vil bli preget av digitalisering av kundeprosesser, ny teknologi på drivlinjer og utnyttelse av bilenes evne til kommunikasjon med omverdenen via internett.

Når det gjelder drivlinjer er Norge helt i front som følge av svært gunstige avgiftsregler for elektriske biler og et avgiftssystem som favoriserer ladbare biler generelt. Andelen ladbare biler bare fortsatte å stige gjennom 2014 og vil fortsette å gjøre det i 2015. Volkswagen ble størst på ladbare biler i Norge i 2014 på tross av at den viktigste modellen bare var i salg det siste halve året. I 2015 vil det også bli et stort volum av ladbare hybrider som ytterligere vil forsterke trenden. Vi får flere ladbare produkter gjennom 2015 som vil bli meget konkurransedyktige. Vi kan derfor føle oss trygge på at Volkswagen og Audi kommer til å sette solide milepæler i reduksjon av CO2 utslipp gjennom 2015.

Fokuset på førerløse biler og assistentsystemer for førerne har økt kraftig gjennom 2014 selv om de praktiske konsekvensene av dette foreløpig er lite synlige. Det åpner seg mange muligheter, og noen problemer knyttet til datasikkerhet, med disse kommunikasjonsmulighetene. Hvor raskt disse mulighetene vil få praktisk betydning er usikkert.

Kundenes adferd er allerede sterkt endret som følge av den digitale hverdagen. De fysiske besøkene i våre forretninger går ned selv om salget går opp. Årsaken er rett og slett at mesteparten av informasjonsinnhentingen foregår på nettet.  Kundene vil gjerne spare tid og de ønsker å kunne betjene seg selv i størst mulig grad også i vår bransje.

Vi tror det ligger både store muligheter i dette, men også mange utfordringer. Vår satsning på å skape digitale egenskaper i hele organisasjonen er derfor betydelig styrket i 2014. Dette vil fortsette i de neste årene. En utfordring er at vi på kort sikt vil investere og øke kostnadene, men vi må også tilpasse organisasjonen slik at vi henter ut de effektiviseringsmuligheter som følger. Samtidig er vi helt sikre på at med de produkter og tjenester vi leverer, så vil det fortsatt i overskuelig fremtid være behov for den distribusjonen vi har i dag.

En annen langsiktig trend som fortsetter er at mange kunder velger leieprodukter i stedet for å kjøpe bil. Et gunstig rentenivå er en viktig forklaring, men det er også klart at den bekvemmeligheten som følger av å leie er viktigere for mange kunder enn å eie bilen selv. Vår egen satsning på leieprodukter har vært vellykket og har bidratt både til økte markedsandeler og god inntjening på finansiering.

Våre videre vekstmuligheter er ikke bare åpenbare. Vi kjøpte to forhandlere i Sverige i 2014, og her kan vi bli noe større. I Norge og Baltikum er det vanskelig å bli større, og vi ønsker også å bidra til å skape sterke privat eide forhandlergrupperinger som kan ta ansvar for større regioner. Videre vekst på bilforhandlersiden betinger derfor at vi må se på nye markeder. Samtidig er det mange muligheter til å utvide tjenestespekteret innenfor og den merkeautoriserte verdikjeden vi tradisjonelt har operert innenfor.  Det er også mange muligheter på utsiden av den tradisjonelle verdikjeden. Dette er muligheter vi vil bruke mye tid på å vurdere i 2015. Bærekraftig vekst vil fortsatt være et viktig fokus.

Pål Syversen
Konsernsjef 
 
       

Styrets beretning 2014

KONSERNETS ART, OMFANG OG LOKALISERING MøllerGruppens kjernevirksomhet er import, salg, service, finansiering og skadereparasjoner av Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Skoda. Konsernet har som strategi å vokse med Volkswagen gruppens merker.

MøllerGruppens mål er å skape verdier for kunder, medarbeidere, eiere og samarbeidspartnere. Helt siden Harald Aars Møller startet egen bilvirksomhet i 1936 har grunnverdiene Åpen og ærlig – Initiativrik – Omtenksom – Tydelig stått sentralt. Virksomheten er lokalisert i Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen.

MøllerGruppen har en felles konsernledelse og består av forretningsområdene Bilimport Norge, Bilforhandlere Norge, Bilforhandlere Sverige, Bil Baltikum og Bilfinansiering. Hvert forretningsområde rendyrkes med vekt på selvstendig ansvar og myndighet innenfor vedtatte strategier og mål for langsiktig verdiutvikling. Der det er hensiktsmessig, benyttes fellesfunk-sjoner for å ivareta stordriftsfordeler på tvers av forretningsom-rådene.

MøllerGruppen er eiet av Aars AS. Aars AS er et rent holding-selskap med fokus på kapitalforvaltning og allokering av kapital. Aars AS eier også MøllerGruppen Eiendom AS. MøllerGruppen Eiendom inngikk tidligere som et forretningsområde i MøllerGruppen, men ble i april 2014 skilt ut som et eget datterselskap. Bakgrunnen for å skille eiendomsvirksomheten ut i eget selskap var et ønske om å rendyrke henholdsvis bilvirksomheten under navnet MøllerGruppen AS og eien-domsvirksomheten under MøllerGruppen Eiendom AS. MøllerGruppen Eiendom AS har investeringer i bilanlegg knyttet til virksomheten i MøllerGruppen AS og skal bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom.

Konsernadministrasjonen som tidligere har vært ivaretatt av holdingselskapet Aars AS, ble fra 1. januar 2014 sammen med tilhørende eiendeler, flyttet ned til morselskapene for bil- og eiendomsvirksomhetene, henholdsvis MøllerGruppen AS og MøllerGruppen Eiendom AS.

Import
Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, og har siden oppstarten importert mer enn én million biler til norske kunder. De fire merkene Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og ŠKODA har alle svært solide markeds-posisjoner i det norske markedet.

MøllerGruppen er en betydelig aktør i det baltiske bilmarkedet og importerer Audi og Volkswagen til de baltiske landene.

Bilforhandlere
Bilforhandlerne opererer i Norge og Sverige under kjedenavnet Møller Bil, mens forhandlerne i Baltikum har kjedenavnet Møller Auto.  Forhandlerne i Norge, Sverige og Baltikum drives som egne selvstendige enheter. Det arbeides med samkjøring og erfaringsutveksling der dette er hensiktsmessig. Det er en langsiktig strategi å bygge en felles internasjonal forhandlerkjede.

I Baltikum er forhandlerne og bilimport samlet i et forretnings-område under felles ledelse. Virksomheten i Baltikum er i en fase hvor det er stort behov for å koordinere aktiviteter og fokusområder på tvers av importør og forhandler.

Bilfinansiering
Bilfinansiering har sin virksomhet i Norge og drives gjennom selskapet Volkswagen Møller Bilfinans, som er en felles kon-trollert virksomhet med Volkswagen Financial Services AG.

MAKROØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER
Den globale makroøkonomien har hatt en moderat vekst gjennom 2014, noe bedre enn de foregående par årene. Både Europa og USA bidrar, men det er først og fremst de fremvok-sende markedene som sørger for veksten. I løpet av 2014 har vi fått et vesentlig fall i oljeprisen og de allerede lave rentene har falt ytterligere. Dette er isolert sett positivt for den globale økonomien. Så selv om arbeidsledigheten generelt er høy i mange land, er det positive tegn til fortsatt global vekst. Oljeprisfallet har foreløpig ikke hatt vesentlige negative konsekvenser for Norge, men det er ventet en noe svakere vekst og en viss stigning i arbeidsledigheten fremover. I Sverige har det vært en positiv økonomisk utvikling det siste året som følge av bedringen i Sveriges nærmeste handelspartnere. Baltikum har hatt en stabil vekst de siste par årene. Økonomien har stabilisert seg i disse landene, men er fortsatt på relativt lave nivåer i forhold til hva vi så før finanskrisen. Estland har hatt den beste økonomiske utviklingen etter finanskrisen, men i 2014 hadde alle de tre baltiske landene en vekst i BNP på omtrent 2 prosent. Veksten i disse landene hemmes av at mye kompetanse emigrerte i løpet av finanskrisen. Så langt har en ikke sett at disse vender tilbake til sine hjemland.

Det var ingen vesentlige endringer i avgiftssystemer eller i rammevilkårene forøvrig i våre markeder. I Norge fortsetter salget av dieselbiler å falle i forhold til bensin biler. En del av forklaringen på dette er at verdens bilfabrikker har redusert drivstofforbruket i dagens bensinmotorer betydelig gjennom motoreffektivisering. Men det er også tydelig at avgiftspolitikken med blant annet fokus på lokale NOx utslipp bidrar til denne vridningen av salget. Dog ikke mer enn at det i 2014 fortsatt ble solgt flere diesel enn bensinbiler. Våre merker er godt posisjonert med produkter både med bensin- og dieselmotorer, slik at vi ikke forventer at ytterligere endringer vil påvirke vår markedsposisjon i vesentlig grad.

I Norge har vi Europas mest gunstige avgiftssystem for elektriske biler. Det er fastlagt at dette skal opprettholdes frem til i hvert fall 2017 eller 50 000 solgte elektriske biler. Som følge av avgiftssystemet er det solgt svært mange el-biler i Norge. Salget mer enn doblet seg i 2014 i forhold til 2013, og elbil salget utgjorde i 2014 12,5 prosent av det totale personbilsalget. 

I statsbudsjettet for 2015 ble det innført visse avgiftslettelser for ladbare hybrider, og det ble også varslet en full gjennomgang av bilavgiftene i revidert nasjonalbudsjett våren 2015. Det er forventet at det vil bli lagt ytterligere vekt på ny teknologi og miljøvennlige biler. Volkswagen konsernets hovedstrategi for ny teknologi er å satse på ladbare hybrid biler som har et større bruksområde per i dag enn rene elektriske biler. Mot slutten av 2014 ble både Golf GTE og Audi A3 e-tron introdusert med denne teknologien. Vi ser at konsernet vil komme med flere nye produkter innen dette segmentet de neste årene. Vi er av den oppfatning at salget av ladbare hybrider vil være avgjørende for at Norge skal nå sine klimautslippsmål. Den norske importøren jobber aktivt mot politikerne for å få tilpasset avgiftssystemet slik at ladbare hybrider kan konkurrere prismessig med andre teknologier. Vi er optimistiske for at våre merker fremover vil ta sin forholdsmessige andel av dette markedet.

Bilmarkedet
Det ble i 2014 registrert 144 202 nye personbiler i Norge, dette er en økning på 1,4 prosent i forhold til 2013. Totalt antall nyttekjøretøy under 3,5 tonn endte på 29 611 biler, 4,0 prosent ned fra 2013. Dette var likevel fortsatt et relativt normalt marked for nyttekjøretøy. Salget av nye personbiler i Sverige endte på 303 866 biler mot 269 363 biler i 2013, en oppgang på hele 12,8 prosent. Markedet for nyttekjøretøy gikk også frem og endte på 41 922 biler, en liten oppgang fra 2013. Bilmarkedet i de tre baltiske land hadde en bra vekst i 2014 og endte på 48 048 personbiler og 8 193 nyttekjøretøy, en samlet oppgang på 12,9 prosent.

Årsregnskapet
MøllerGruppen konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger og engangskostnader som ikke vedrører driften i 2014 på totalt 173 millioner kroner. Korrigert for dette ble resultat før skatt på 844 millioner kroner, som er et av de beste resultatene for konsernet noensinne.  Årets skatter utgjorde 159 millioner kroner, slik at årsresultatet endte på 511 millioner kroner, det samme som i 2013.

Konsernet nådde en milepæl ved å nå 20 milliarder kroner i driftsinntekter for første gang. Driftsinntektene økte med 9,3 prosent fra 2013. Hovedårsaken til dette er høye salgsvolumer både i Norge og Sverige som følge av godt marked og svært gode markedsprestasjoner. Men også Baltikum hadde tilfredsstillende vekst i driftsinntektene i 2014.

Det meget gode resultatet før skatt på 844 millioner, korrigert for engangsposter, skyldes i første rekke det høye salgsvolumet på nye biler både i Norge og Sverige. Men også marginene på brukte biler har bedret seg i alle markeder i 2014. Alle fem forretningsområder viste solid fremgang på driften i forhold til 2013.

Engangspostene på 173 millioner kroner skyldes i hovedsak to forhold. 100 millioner knytter seg nedskrivninger av driftsmidler på de nye bilanleggene på Oslo Vest. Møller Bil åpnet 5. januar 2015 nye anlegg for henholdsvis Volkswagen og Audi på Lilleaker på Oslo Vest. Møller Bil måtte flytte fra Skøyen som følge av krav fra fabrikken om merkeseparering av Audi og Volkswagen, samtidig som virksomhetene også hadde behov for mer plass. Anleggene er prestisjeanlegg for sine respektive merker og inneholder alt av ny teknologi og fremstår som topp moderne bilanlegg. Kontantstrømmen fra disse bilanleggene forsvarer ikke alene disse investeringene, og anleggsmidlene har derfor blitt nedskrevet med 100 millioner kroner.

I forbindelse med at de norske selskapene i konsernet avvikler sin ytelsesbaserte pensjonsordning og alle ansatte går over på innskuddsbaserte ordninger, har regnskapet blitt belastet med en engangseffekt på 67 millioner kroner. Dette knytter seg til uamortiserte estimatavvik fra tidligere år, som nå i tråd med god regnskapsskikk kostnadsføres i sin helhet i forbindelse med avvikling av ordningen. Økonomisk forventer konsernet å spare 10-15 millioner kroner i året på denne endringen.

Samlet kontantstrøm målt ved EBITDA beløp seg til 934 millioner kroner, mot 848 millioner kroner i 2013. Netto kontantstrøm fra driften ble 672 millioner kroner i forhold til 555 millioner kroner i 2013. Kontantstrømmen fra driften er betydelig lavere enn EBITDA fordi denne inneholder betalbare skatter, finanskostnader og endringer i arbeidskapital. Hoved-årsaken til forbedringen, er bedre operativ kontantstrøm og lavere betalbare skatter i 2014. Styret er godt fornøyd med resultatet og markedsprestasjonene som konsernet har levert i 2014.

Anleggsinvesteringer, likviditet og finansiering
Konsernets investeringer beløp seg til 453 millioner kroner i 2014, en økning på 167 millioner kroner fra året før. Investe-ringene er i første rekke knyttet til bilanlegg, kjøp av forhandlere og IT-systemer. Det er i perioden solgt driftsmidler for 37 millioner kroner. Varebeholdningene var pr. 31.12.2014 på 2 716 millioner kroner. Dette er en økning på 3,7 prosent fra 2013.

I november 2014 tok konsernet opp et 5-årig obligasjonslån på 400 millioner kroner. Dette sikrer konsernet en god langsiktig finansiering, samtidig som konsernet får en alternativ finansie-ringskilde til bankfinansiering. Obligasjonen er notert på Nordic ABM-børsen for å sikre likviditet for investorene. I tillegg består konsernets finansiering av kortsiktig kassekreditter og en flervaluta låneavtale med en ramme på 1 000 millioner kroner, som løper til juli 2016. Pr 31. desember 2014 er det trukket 150 millioner kroner på fasiliteten. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld på 572 millioner kroner pr 31.12.2014. Pr 31. desember 2014 utgjør egenkapitalen for konsernet 2 324 millioner kroner tilsvarende 42 prosent av totalkapitalen. Dette gir MøllerGruppen Bil en meget solid finansiell stilling.

Konsernets forhandlere har forpliktelser på totalt 4 739 millioner kroner knyttet til gjenkjøp av biler fra finansieringsselskaper. Dette er en økning på 20 prosent fra 2013. Det er en markedsmessig risiko for at markedsprisen på bilene blir lavere enn garantert gjenkjøpsverdi. Det er avsatt for antatte tap på porteføljen. Styret er av den oppfatningen at risikoen er under betryggende kontroll basert på dagens finansielle stilling og markedsforhold.

Ved import av biler og deler er transaksjonsvalutaen Euro, med unntak for import av ŠKODA, hvor betaling skjer i norske kroner. Priser i Euro reguleres i henhold til valutaavtaler med de enkelte leverandører, hvilket innebærer at det meste av risikoen tas av leverandøren. MøllerGruppen bærer trans¬aksjonsrisikoen innenfor én måned, samt den langsiktige strategiske risikoen knyttet til Euro-områdets konkurranseevne. For å redusere den kortsiktige risikoen, benyttes det terminkontrakter og opsjoner. I tillegg er konsernets investeringer i Sverige og Baltikum utsatt for valutasvingninger. Ved utgangen av 2014 er disse investeringene ikke valutasikret utover at gjeldsfinansieringen av virksomhetene er tatt opp i lokal valuta.

Hendelser etter balansedagen
I januar 2015 ble det inngått en avtale om salg av forhandlersel-skapet Møller Bil Fredrikstad AS. Salget ble gjennomført 2. mars 2015. Salget vil derfor bli regnskapsført i 2015.

FORRETNINGSOMRÅDENE
Bilimport Norge: Harald A. Møller AS, importøren av Volkswagen, Audi, ŠKODA og Volkswagen Nyttekjøretøy, hadde samlede driftsinntekter 10 017 millioner kroner, en oppgang på 5,6 prosent fra 2013. Resultat før skatt i 2014 ble på 503 millioner kroner mot 455 millioner kroner i 2013.  Resultatfremgangen skyldes den økte omsetningen, særlig på elektriske biler hvor marginene også har vært gode. Stabile kostnader har også vært en viktig bidragsyter. Resultatet er historisk sett et av selskapets beste. Harald A. Møller AS beholdt posisjonen som største bilimportør og våre bilmerker fikk en samlet markedsandel på 26,5 prosent av det norske person- og varebilmarkedet, mot 25,7 prosent i 2013. Oppgangen skyldes høyere markedsandeler for Volkswagen  personbil som følge av et svært sterkt salg av elektriske biler. Volkswagen ble med sin e-golf og e-up markedsleder i segmentet ladbare biler til tross for at e-golf ble introdusert først i juli 2014. Volkswagen ble også det mest solgte merket for niende år på rad, og Volkswagen Golf var den mest populære bilmodellen for åttende år på rad i 2014.

ŠKODA hadde et godt år, godt hjulpet av en ny Octavia stasjonsvogn. Markedsandelen økte fra 4,9 prosent til 5,2 prosent, noe som er en sterk prestasjon gitt at ŠKODA ikke har noen elektriske modeller. Audi hadde et litt tyngre år som følge av en eldre modellportefølje. Markedsandelen falt fra 5,3 prosent og ned til 4,9 prosent. Audi har heller ikke hatt noen elektrisk modell, hensyntatt dette er likevel markeds¬prestasjonen god. Volkswagen Nyttekjøretøy hadde nok et meget godt år med en markedsandel på 34,3 prosent, noe ned fra rekorden på 35,3 prosent fra året før. I 2014 økte salget av deler og tilbehør med 4,9 prosent til en omsetning på 992 millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde 9,9 prosent av driftsinntektene, noe som er 2,2 prosent poeng lavere enn i 2013. Netto finanskostnader er lave, som følge av sterk kontantstrøm og lave renter på driftskreditter.

Bilforhandlere Norge: MøllerGruppen eier en betydelig del av forhandlernettet gjennom Møller Bil AS. For Volkswagen og Audi dekker kjeden Møller Bil omlag 60 prosent av det norske markedet, med hovedvekt på de største byene. For Škoda er andelen ca. 45 prosent. Bilforhandlerne hadde en samlet økning i driftsinntektene på 6,5 prosent i 2014 til 11 645 millioner kroner, hvilket ga et overskudd før skatt på 125 millioner kroner – mot fjorårets 145 millioner kroner. Korrigert for engangseffektene knyttet til nedskrivningen av bilanleggene på Oslo Vest og avvikling av ytelsespensjon, ble resultatet før skatt på 230 millioner kroner. Resultatet er det nest høyeste i Møller Bils historie. Det gode resultatet skyldes høyt volum og noe bedre marginer på nye biler, særlig som følge av salget av elektriske biler. Men også brukte biler og servicemarkedet bidro positivt med økt volum og bedre marginer.

Resultatgraden for forhandlerkjeden samlet endte på 2,3 prosent, opp fra 1,6 prosent i 2013. Resultatgraden for 2014 er bra, men fortsatt er spredningen i resultatene mellom de beste og de svakeste forhandlerne stor, og det vil være et hovedfokus å bedre inntjeningen til de svakeste forhandlerne i 2015.

Møller Bil har gjennom 2014 hatt en fortsatt positiv utvikling på kundetilfredshet, både på salg og servicemarked.  Styret er tilfreds med den positive utviklingen som er et resultat av flere års hardt arbeid og fokus på dette området. Kundetilfredshet er avgjørende for kjedens suksess og det er fortsatt forbedringsmuligheter. Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2015.

Bilforhandlere Sverige: MøllerGruppen eier ca. 9 prosent av forhandlernettet som selger Volkswagens merker i Sverige. I 4. kvartal 2014 overtok MøllerGruppen to nye forhandlere i Enköping og Bro. Virksomheten er derfor nå fordelt på 12 forhandlere i Mälardalen. Forhandlervirksomheten i Sverige hadde driftsinntekter på totalt 2 839 millioner kroner i 2014, en kraftig økning på 25 prosent i forhold til 2013. Oppkjøpet av de to nye forhandlerne utgjorde 3 prosent. Økningen skyldes økt salg av nye biler, både på grunn av bedre totalmarked i Sverige, men også som følge av bedre markedsprestasjoner hos våre forhandlere. Omsetningen på brukte biler og servicemarked hadde også en fin økning i 2014. Resultat før skatt viser et overskudd på 29 millioner kroner mot et underskudd på 38 millioner kroner i 2013. Resultatet for begge årene er belastet med engangsnedskrivninger knyttet til merkeseparering og omstrukturering av bilanleggene i Sverige. I 2014 utgjorde dette 7 millioner kroner, mens det ble nedskrevet 60 millioner kroner i 2013. Underliggende drift viser derfor en fremgang på 14 millioner kroner. Dette skyldes særlig forbedringer på markedsprestasjonene på nye biler, men også fremgang både på servicemarkedet og for brukte biler.

Forhandlerne i Sverige har vist en fin fremgang på kundetil-fredshet, både på salg og for servicemarkedet. Men fortsatt ligger de svenske forhandlerne noe bak de nivåene vi har i Norge. Det jobbes derfor aktivt for å forbedre dette videre, blant annet ved å sammenlikne og samkjøre tiltak med Møller Bil Norge. Styret er svært tilfreds med den positive utviklingen i Sverige.

Bil Baltikum: MøllerGruppen er importør for Volkswagen i samtlige baltiske land og for Audi i Latvia og Litauen. I tillegg er konsernet representert med Volkswagen forhandlere i alle de tre baltiske landene, og med Audi forhandlere i Latvia og Litauen. Virksomhetene er organisert som et forretningsområde, da den relativt unge organisasjonen har behov for sterk grad av koordinering og samkjøring mellom importør og forhandlere. Vi ser at dette har gitt positive effekter.

De baltiske stater har vært preget av en fortsatt forsiktig men stabil økonomisk vekst i 2014. Bilmarkedet vokste imidlertid med 13 prosent i 2014, men er fortsatt på et lavt nivå i forhold til før finanskrisen i 2008. Samlede driftsinntekter fra bilvirksomheten ble 1 915 millioner kroner, en økning på 21 prosent fra 2013. Årsaken til dette er bedrede markedsprestasjoner både på nye biler, brukte biler og servicemarkedet.

Volkswagen personbil har en markedsandel på 12,3 prosent, mens Audi har en markedsandel på 2,8 prosent. Volkswagen Nyttekjøretøy har en markedsandel på 14,9 prosent. Markeds-andelene er for personbil på samme nivå som i 2013, mens nyttekjøretøy økte fra 13,3 prosent i 2013. Det er fortsatt særlig Estland hvor det er et stort potensial for forbedring både for personbil og nyttekjøretøy.
Resultat før skatt ble på 31 millioner kroner, mot 33 millioner kroner i 2013. Forhandler-resultatene viser stabil fremgang, mens importør-resultatene var preget av enkelte engangsposter og lave marginer på nye biler som følge av svært sterkt konkurranse.

MøllerGruppens selskaper i Latvia er ilagt en foretaksbot på tilsammen 7,3 millioner Euro på grunn av påstått ulovlig prissamarbeid. MøllerGruppen er sterkt uenig i grunnlaget for boten, og mener botens størrelse er helt ut av proporsjoner i forhold til de påståtte ulovlighetene. Saken vil bli brakt inn for det latviske rettsvesenet. Det er ikke avsatt noe for dette i regnskapet for 2014.

MøllerGruppen har en meget sterk strategisk stilling i de baltiske landene, men det gjenstår fortsatt et stykke arbeid i forhold til utvikling av kjeden i tråd med hva som er gjort i Norge og Sverige. 

Bilfinansiering: Virksomheten har siden 2009 blitt drevet gjennom Volkswagen Møller Bilfinans AS, en felles kontrollert virksomhet mellom Volkswagen Financial Services og MøllerGruppen. Selskapet selger bilfinansierings- og forsik-ringsprodukter i Norge. MøllerGruppens eierandel utgjør 49 prosent. Konsernets andel av resultatet etter skatt utgjorde 77 millioner kroner i 2014 mot 66 millioner kroner året før. Resultatet er tidenes beste og skyldes en høy volumvekst, fortsatt relative gode rentemarginer og lave tap. I tillegg drives selskapet meget kostnadseffektivt. Konstaterte tap og tapsnedskrivninger tilsvarte 0,45 prosent av årets gjennomsnittlige forvaltningskapital, ned fra 0,65 prosent i 2013.

Det høye salget av nye biler har medført en betydelig økt etterspørsel etter finansieringstjenester. I tillegg har vi oppnådd en høyere finansieringsgrad, særlig som følge av en økning av privat leasing. Sammenlignet med 2013 er derfor den samlede forvaltningskapitalen økt med 14,2 prosent til
10 615 millioner kroner pr 31. desember 2014. 

PERSONAL, ARBEIDSMILJØ, MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
MøllerGruppen hadde ved utgangen av 2014 totalt 3 929 medarbeidere, en økning på 144 fra året før.

Sverige hadde 614, de 3 landene i Baltikum til sammen 607 og i Norge var vi 2 708.

Kvinneandelen i konsernet holder seg relativt konstant. Kvinneandelen i Norge var ved utgangen av 2014 på ca. 17 prosent og vi har stadig et ønske om å øke denne.Vi har fire kvinnelige daglige ledere i Norge, to i Sverige, to i Latvia og en i Litauen. Vi har et ønske om å øke dette antallet, noe som reflekteres ved at vi alltid søker å ha kvinner med i våre interne lederprogrammer.

MøllerGruppen har for 2014 utarbeidet en egen rapport for samfunnsansvar. Denne omhandler personal, arbeidsmiljø, miljø og samfunnsansvar. Nærmere beskrivelse av disse områdene er beskrevet i denne rapporten.

MØLLERGRUPPEN AS
Morselskapet, MøllerGruppen AS, har en solid økonomisk stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av regnskapet for 2014, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede for morselskapet og konsernet som helhet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og finansielle stilling pr 31. desember 2014. Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet.

MøllerGruppen AS hadde i 2014 et overskudd etter skatter på 437 millioner kroner, som styret foreslår disponert som følger:

Utbytte og konsernbidrag                                                                                55 mill kr
Overført til annen egenkapital 382 mill kr
Sum disponert 437 mill kr


Utover dette er det delt ut et tilleggsutbytte i november 2014 på 300 millioner kroner, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 31.10.2014. Selskapet har en bokført egenkapital på 1 858 millioner kroner. Selskapet hadde 21 medarbeidere pr. 31. desember 2014. Arbeidsmiljøet er godt og selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

UTSIKTER FOR 2015 OG FREMOVER
2014 ble et meget godt salgsår for nye biler i Norge med det høyeste totalmarkedet siden 80-tallet. I Baltikum økte markedet betydelig, men det er fortsatt et relativt lavt marked. Totalmar-kedet i Sverige gikk også vesentlig frem i 2014 og endte på et meget godt nivå. Salget av brukte biler har vært bra i alle markeder, og også servicemarkedet har vist en liten fremgang i alle markeder. I Norge ser det gode markedet for nye biler ut til å fortsette inn i 2015, selv om en forventer en viss tilbakegang fra foregående år. I Sverige forventes markedet å falle noe fra det høye nivået i 2014, mens i Baltikum forventes en liten vekst basert på at makroøkonomien ser ut til å ha stabilisert seg. Som følge av svak kronekurs har bruktbil importen avtatt i 2014. I starten av 2015 har kronekursen styrket seg noe mot Euro noe som vil kunne medføre at bruktimporten igjen kan øke noe fremover. Internasjonalt ser vi fortsatt tegn til positiv utvikling på bilmarkedene. Europa har blant annet for første gang på flere år en liten vekst måned for måned i løpet av 2014. Dette forventes å fortsette utover i 2015.

De siste par årene har nettbasert handel økte betydelig innen flere bransjer. I bilbransjen er omfanget fortsatt svært begrenset. Det er imidlertid liten tvil om at den teknologiske utviklingen og kundenes forventninger knyttet til dette, vil medføre at også bilbransjen vil bli sterkere påvirket av denne trenden i de neste årene. 2014 ble også året hvor elektriske biler virkelig ble en vesentlig faktor i totalmarkedet. Nå som en rekke merker også kommer med plug-in hybrider, forventes det at ladbare biler vil fortsette å øke sin andel i forhold til totalsalget. Volkswagen og til en viss grad Audi er godt posisjonert i forhold til denne utviklingen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen av verdensøkonomien. Det synes å være bred enighet om at gjeldskrisen i en rekke store land sannsynligvis vil legge en demper på den globale veksten, men det er positive signaler som tyder på en viss bedring i veksten fremover. Politisk uro knyttet til oljemarkedet er en viktig faktor som kan påvirke verdensøkonomien negativt de neste årene.

Styret er moderat optimistiske med tanke på bilmarkedene i våre geografiske områder. Utsiktene om fortsatt lave renter og lav arbeidsløshet i våre viktigste markeder vil bidra til en fortsatt positiv utvikling av den økonomiske situasjonen i disse landene.

Det vil i 2015 fortsatt være investeringer knyttet til oppgrade-ringer av bilanlegg for å tilpasse disse til fabrikkenes krav, særlig i Sverige. Det vil også investeres betydelige i IT-systemer og for å tilpasse virksomheten til en mer digital hverdag.

For 2015 forventes det en viss nedgang i markedet, men at det fortsatt vil være et relativt godt marked, dette sammen med en forventet positiv utvikling på markedsandeler for våre merker, gjør at styret forventer et godt resultat også for 2015. Generelt sett er det styrets vurdering at det fortsatt råder usikkerhet rundt viktige rammebetingelser som ligger utenfor virksomhetens påvirkning. Dette gjelder det økonomiske bildet, men også i noen grad bilfabrikkenes disposisjoner, samt myndighetenes påvirkning gjennom lover, skatter og avgifter, særlig knyttet til bilavgifter i Norge.

Styret i MøllerGruppen AS
Oslo, 26. mars 2015